INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH „RODO”

INFORMACJE OGÓLNE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Użyty w tym dokumencie termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Użyty w tym dokumencie termin „Strona internetowa” oznacza stronę znajdującą się pod adresem: ideapv.pl/ideawme/ , do której wyłączne prawa przysługują Administratorowi.

 3. Administratorem danych osobowych jest Hekla Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/40, 30-701 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru przedsiębiorców) pod numerem: 0000884126, NIP 6793212199, REGON 388171198.

 4. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, dostępnego pod adresem e-mail: iod@hekla.com.pl.

 5. W celu wykonania uprawnień wobec Administratora, o których mowa w tym dokumencie, pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora, zachęcamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych – na adres mailowy wskazany w pkt. 4, lub bezpośrednio z Administratorem danych – na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 3.

 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie służą profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH ZA POMOCĄ FORMULARZA ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEJ OFERTY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe, zebrane za pomocą formularza zamówienia indywidualnej oferty dostępnego na Stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 2. Przetwarzanie danych w ten sposób zebranych jest niezbędne dla podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. przygotowanie i dostarczenie na jej życzenie indywidualnej oferty handlowej lub warunków współpracy z Administratorem.

 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres 2 (dwóch) lat od daty ostatniego kontaktu z Administratorem.

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • podmioty współpracujące z Administratorem w prowadzeniu jego działalności gospodarczej, w szczególności jego zleceniobiorcy, wykonawcy i przedstawiciele,
  • dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych, poczty e-mail, podmioty świadczące usługi hostingu i serwisu IT,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie i w granicach prawa.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych.

 1. Niezależnie od uprawnień opisanych w pkt. 5, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia podjęcie czynności przed zawarciem umowy (np. opracowania i dostarczenia oferty, warunków współpracy, informacji niezbędnych do zawarcia umowy).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe, zebrane w celu przedstawienia informacji marketingowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody.

 2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1, udzielana jest w pisemnym oświadczeniu lub wyrażana w formie ustnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres 2 (dwóch) lat od daty ostatniego kontaktu z Administratorem.

 4. Odbiorcami danych osobowych zebranych w celach marketingowych mogą być:
  • podmioty współpracujące z Administratorem w prowadzeniu jego działalności gospodarczej, w szczególności jego zleceniobiorcy, wykonawcy i przedstawiciele,
  • dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych, poczty e-mail, podmioty świadczące usługi hostingu i serwisu IT,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie i w granicach prawa.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

 2. Niezależnie od uprawnień opisanych w pkt. 5 i 6, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ODDZWONIMY W CIĄGU 24 GODZIN.

Zacznij dbać z nami o środowisko
i o swój portfel.

DORADCA W TWOIM REGIONIE!
UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ
I UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI.

  Czym jesteś zainteresowany?