Polityka prywatności Programu Polecającego

Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych ramach:

 • przygotowywania ofert w reakcji na zapytania składane tak bezpośrednio do administratora, jak i do jego szeroko pojętych agentów i przedstawicieli;
 • zawieranych umów, wykonywanych świadczeń i oferowanej późniejszej ochrony gwarancyjnej;
 • ofert i ogłoszeń zamieszczanych przez administratora z użyciem zewnętrznych serwisów;
 • innych świadczonych usług oraz otrzymywanych zapytań, wniosków czy żądań;
 • udziału w Programie Polecającym organizowanym przez Administratora.

jest spółka Idea PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobieszowie, z adresem Dobieszów 25, 48-100 Dobieszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694766, o Numerze Identyfikacji Podatkowej 7481585442 (dalej jako Administrator).

Administrator przetwarza dane osobowe powierzone przez klientów, osoby zainteresowane świadczonymi przez niego usługami oraz kierujące do Administratora inne zapytania, wnioski czy żądania (dalej łącznie jako Klienci) na zasadach określonych w poniższych tabelach:

Kategorie danychDane przetwarzane w ramach zapytań ofertowych złożonych tak bezpośrednio do Administratora, jak i za pośrednictwem jego szeroko pojętych przedstawicieli czy agentów (z użyciem formularza kontaktowego, telefonicznie, osobiście, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
Rodzaj danychDane kontaktowe, w tym dane adresowe, niezbędne do ustalenia i przedstawienia oferty Administratora, dane konieczne do spełnienia obowiązków z zakresu rachunkowości (w tym dane ew. przedsiębiorstwa Klienta).
Cel przetwarzaniaProwadzenie korespondencji, ustalenie i przedstawienie oferty, dochodzenie i ochrona przed ew. roszczeniami.
Podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).      
Okres przetwarzaniaDane osobowe przetwarzane będą w ramach przygotowania i przedstawienia oferty. Następnie zaś przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.
Kategorie danychDane przetwarzane w ramach umów zawieranych przez Administratora z Klientami.
Rodzaj danychPodstawowe dane osobowe, numery ewidencyjne (NIP, PESEL, REGON), dane kontaktowe, w tym dane adresowe, dane konieczne do spełnienia obowiązków z zakresu rachunkowości (w tym dane ew. przedsiębiorstwa Klienta).
Cel przetwarzaniaZawarcie i realizacja umowy, spełnienie ciążących na Administratorze w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązków (w szczególności rachunkowych), dochodzenie i ochrona przed ew. roszczeniami.
Podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).      
Okres przetwarzaniaDane osobowe przetwarzane będą w ramach zawarcia i realizacji umowy, a także w toku trwania ew. gwarancji udzielonej przez Administratora. Następnie przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.
Dodatkowe informacjeSzczegółowy sposób przetwarzania przez Administratora danych uzależniony jest od specyfiki danej umowy. Tym samym postanowienia niniejszej polityki prywatności stosują się do zawieranych z Administratorem umów w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta nie zostało uregulowane w treści samej umowy bądź załączników do niej.
Kategorie danychDane przetwarzane w ramach ofert i ogłoszeń publikowanych przez Administratora z użyciem zewnętrznych portali (w szczególności w ramach profilów Administratora w mediach społecznościowych).
Rodzaj danychDane przetwarzane w ramach kont użytkowników w zewnętrznych serwisach.
Cel przetwarzaniaUmożliwienie Klientom interakcji z treściami zamieszczanymi przez Administratora, udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie, archiwizacja korespondencji.
Podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
Okres przetwarzaniaDane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na składane zapytania. Następnie zaś przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.
Dodatkowe informacjeW zależności od regulacji przyjętych przez podmiot zarządzający daną platformą, administratorem danych klienta może być również przedsiębiorstwo prowadzące platformę wykorzystaną przez Klienta i Administratora.
Kategorie danychDane przetwarzane w związku z zapytaniami, prośbami lub żądaniami zgłoszonymi z użyciem formularza kontaktowego, telefonicznie lub przesłanymi pocztą tradycyjną bądź mailowo.
Rodzaj danychDane kontaktowe, w zakresie zależnym od formy przesłania zapytania.
Cel przetwarzaniaUdzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie, archiwizacja korespondencji.
Podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO.
Okres przetwarzaniaDane przetwarzane będą przez okres prowadzenia korespondencji. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.
Kategorie danychZwykłe dane osobowe Uczestnika i Osoby Polecanej przetwarzane w ramach udziału w Programie Polecającym organizowanym przez Administratora.
Rodzaj danychDane kontaktowe Osoby Polecanej takie jak: imię, miejscowość, numer telefonu;
Dane Uczestnika: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania.
Cel przetwarzaniaUdział w Programie Polecającym zarówno przez Uczestnika, jak i Osobę Polecaną
Podstawa prawnaW stosunku do Uczestnika podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
W stosunku do Osoby Polecanej podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. f RODO
Okres przetwarzaniaDane będą przechowywane przez czas trwania Programu Polecającego. Następnie zaś przetwarzanie w/w danych ograniczone zostanie do ich archiwizacji przez Administratora do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

Dane przetwarzane przez Administratora

Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby, których dane te dotyczą. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do skorzystania ze wskazanych powyżej świadczeń w ramach oferty Administratora.

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą.

Nadto Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby, będące Uczestnikami Programu Polecającego przekazujące Administratorowi dane osobowe Osób Polecanych. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Polecającym.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Administrator zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim –dostawcom usług wykorzystywanych w ramach realizowanych świadczeń (brygady montażowe, biuro rachunkowe, dostawcy serwerów czy przedsiębiorstwa kurierskie) jak i gromadzących dane osobowe w imieniu i na rzecz Administratora (przedstawiciele i agenci). Podmiotom tym Administrator powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawcy w/w usług zobowiązani są do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Ponadto Administrator oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Administrator dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom m.in. stosującym modelowe klauzule umowne.

Jednocześnie Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Administratora podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawne funkcjonowanie procesów koniecznych do realizacji oferowanych świadczeń.

W określonych przypadkach – w szczególności w ramach korzystania z oferowanego przez Administratora wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji czy świadczenia pośrednictwa kredytowego – dane osobowe Klientów mogą zostać również przekazane odrębnym od Administratora niezależnym administratorom danych osobowych. Przekazanie takie każdorazowo realizowane będzie na wyraźne żądanie Klienta. W takich przypadkach sposób przetwarzania danych każdorazowo regulowany będzie przez podmioty realizujące w/w świadczenia, Administrator zaś nie ma wpływu na sposób, w jaki dane Klientów przetwarzane będą przez w/w podmioty.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, może żądać:

 1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszym dokumencie. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Administratora;

 2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Administratora dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;

 3. usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych w sytuacji, gdy:
  • dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
  • zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
  • wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
  • dane osobowe przetwarzane były przez Administratora niezgodnie z prawem;
  • obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.

W przypadku upublicznienia danych osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez Administratora rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzających do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 1. ograniczenia przetwarzanych przez Administratora danych w sytuacji, gdy:
  • osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  • w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Administratora;
  • ustała konieczność przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;

 1. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.

  Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Administratora musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

  Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Administratora do usunięcia przetwarzanych danych osobowych.

  Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:
  • przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora – iodo@ideapv.pl
  • przesłanie stosownego żądania na adres korespondencyjny Administratora – Idea PV Sp. z o.o., ul. Chemików 1B, 32-600 Oświęcim.

Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 1. realizowanego w ramach:
  • czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub

 2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub

 3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

  Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Administrator zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

  Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:
  • przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora – iodo@ideapv.pl
  • przesłanie stosownego żądania na adres korespondencyjny Administratora – Idea PV Sp. z o.o., ul. Chemików 1B, 32-600 Oświęcim.

Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 1. realizowanego w ramach:
  • czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub
 2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub
 3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Administrator zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

a. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Administratora – iodo@ideapv.pl;
b. przesłanie stosownego żądania na adres korespondencyjny Administratora – Idea PV Sp. z o.o., ul. Chemików 1B, 32-600 Oświęcim.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych oraz Organ Nadzoru

Pracownicy i współpracownicy Administratora pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres iodo@ideapv.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Administratora, wskazany na wstępie niniejszej polityki.

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Pliki cookies

Prowadzona przez Administratora strona internetowa pod adresem https://ideapv.pl wykorzystuje pliki cookies (dalej jako Witryna). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki internetowej.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu oraz zapewnić efektywniejszą i bezproblemową nawigację.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na spersonalizowanie treści witryny, z której korzysta. Pliki te zapamiętują jego preferencje, co umożliwia dopasowanie skierowanych do niego reklam.

W ramach Witryny wykorzystywane są następujące pliki cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies używane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej etc.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich zainteresowaniom.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia plików cookies lub przywrócenia opcji ich gromadzenia poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zamieszczane w ramach Witryny artykuły mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły etc.). Treści z innych stron internetowych zachowują się tak, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną stronę, na której w/w się znajdują.

Strony te mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje użytkownika z osadzonym materiałem (włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem, jeśli użytkownik posiada konto na źródłowej witrynie i jest na niej zalogowany).

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 02.11.2021 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ODDZWONIMY W CIĄGU 24 GODZIN.

Zacznij dbać z nami o środowisko
i o swój portfel.

DORADCA W TWOIM REGIONIE!
UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ
I UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI.

  Czym jesteś zainteresowany?