Regulamin Programu Polecającego

spółki Idea pv sp. z o.o.

z dnia 02.11.2021

§1 [Postanowienia wstępne]

 1. Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Programu Polecającego, zwany dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu Polecającego jest spółka Idea PV sp. z o.o. z siedzibą w Dobieszowie, Dobieszów 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694766, NIP: 7481585442, REGON: 368346118.
 3. Każdy uczestnik Programu polecającego zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://ideapv.pl/program-polecen/regulamin/.
 4. Przystąpienie do udziału w Programie polecającym stanowi akceptacje postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w Programie oraz przyjęciem do wiadomości zakresu i celu przetwarzanych danych osobowych Uczestnika przez Organizatora wyłącznie na potrzeby organizacji Programu lojalnościowego.
 5. Program polecający prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wyniki Programu polecającego nie są oparte na czynniku losowym. Program nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
 7. W zakresie Programu polecającego Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. KC.

§2 [Słownik pojęć]

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie zostaną użyte następujące definicje lub zwroty, należy im nadawać znaczenie wskazane poniżej:
  1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;
  2. Formularz- oznacza formularz wypełniany przez Uczestnika celem wzięcia udziału w Programie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
  3. KC – oznacza Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
  4. Nagroda promocyjna – oznacza świadczenie (nagrodę) przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora po spełnieniu przesłanek otrzymania nagrody określonych w Regulaminie;
  5. Organizator – oznacza spółkę Idea PV sp. z o.o. z siedzibą w Dobieszowie, Dobieszów 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694766, NIP: 7481585442, REGON: 368346118;
  6. Osoba polecana – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, jak również osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 KC, posiadającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest potencjalnie zainteresowana usługami świadczonymi przez Organizatora lub oferowanymi przez Organizatora towarami
  7. Polecenie – oznacza polecenie usług świadczonych przez organizatora lub sprzedawanych przez niego towarów przez Uczestnika Osobie polecanej, lub przekazanie przez Uczestnika danych Osoby polecanej Organizatorowi za pośrednictwem Formularza;
  8. Program polecający/Program – oznacza akcję promocyjną organizowaną przez Organizatora celem promowania towarów/usług znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora w sposób określony w Regulaminie.
  9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Programu Polecającego wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami;
  10. Reklamacja – oznacza skierowane przez Uczestnika lub jego pełnomocnika wystąpienie, w którym zgłoszone zostaje zastrzeżenie dotyczące realizacji Programu Polecającego przez Organizatora.
  11. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);
  12. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowiła oraz spełniła wszystkie warunki określone w Regulaminie dla uczestniczenia w Programie polecającym która w trakcie trwania Promocji poleci innym osobom zakup towarów/usług Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Celem uniknięcia wątpliwości od chwili przystąpienia do Programu we własnym imieniu za Uczestnika uważa się również Poleconego I stopnia, o którym mowa w ust. 4.2 Regulaminu i Poleconego II stopnia, o którym mowa w ust. 4.3 Regulaminu;
  13. Uczestnicy – Uczestnik i osoba Polecana
  14. Zgłoszenie – oznacza zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

§3 [Zasady uczestnictwa w programie]

 1. Uczestnictwo w Programie polecającym ma charakter dobrowolny i bezpłatny. Polecenie potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani towarami lub usługami Organizatora przez Uczestnika uważa się za równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej chęci uczestnictwa w Programie polecającym, oraz zgłoszeniem uczestnictwa w Programie.
 2. Uczestnik nie może być jednocześnie Osobą polecaną.
 3. Uczestnik celem otrzymania Nagrody promocyjnej zobowiązany jest przekazać dane osobowe Osoby polecanej takie jak: imię, miejscowość, numer telefonu. Przekazanie danych następuje poprzez wypełnienie Formularza, oraz jego przesłanie pocztą na adres Organizatora Idea PV Sp. z o.o., ul. Chemików 1B, 32-600 Oświęcim, lub mailem na adres kontakt@ideapv.pl. lub wręczeniu przedstawicielowi firmy Idea PV.
 4. W przypadku polecenia tej samej Osoby polecającej przez kilku Uczestników, Nagrodę promocyjną otrzyma Uczestnik, który pierwszy przekazał Formularz Organizatorowi.
 5. Organizator prześlę na wskazany przez Uczestnika adres e-mail Regulamin, oraz potwierdzenie uczestnictwa w Programie.

§4 [Nagroda I, II i III stopnia]

 1. Nagrody promocyjne przyznawane są jako:
  1. Nagroda I stopnia;
  2. Nagroda II stopnia;
  3. Nagroda III stopnia.
 2. Nagroda Promocyjna I stopnia przysługuje Uczestnikowi, gdy Polecona bezpośrednio przez Uczestnika Osoba polecona („Polecony I stopnia”) zawrze z Organizatorem umowę, na podstawie której dokona zakupu towarów lub usług Organizatora oraz spełni warunki wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. Nagroda Promocyjna II stopnia przysługuje Uczestnikowi, gdy Polecony I stopnia przystąpi na własny rachunek do Programu, a następnie Poleci kolejną Osobę poleconą („Polecony II stopnia”), która zawrze z Organizatorem umowę na podstawie której dokona zakupu towarów lub usług Organizatora oraz spełni warunki wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 4. Nagroda Promocyjna III stopnia przysługuje Uczestnikowi, gdy Polecony II stopnia przystąpi na własny rachunek do Programu, a następnie Poleci kolejną Osobę poleconą („Polecony III stopnia”), która zawrze z Organizatorem umowę na podstawie której dokona zakupu towarów lub usług Organizatora oraz spełni warunki wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 5. Uprawnienie Uczestnika do otrzymania:
  1. Nagrody Promocyjnej II stopnia – nie jest uzależnione od zawarcia przez Poleconego I stopnia z Organizatorem umowy na nabycie towarów lub usług Organizatora;
  2. Nagrody Promocyjnej III – nie jest uzależnione od zawarcia przez Poleconego I stopnia lub Poleconego II Stopnia z Organizatorem umowy na nabycie towarów lub usług Organizatora.
 6. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę Promocyjną. Dotyczy to również otrzymania przez Uczestnika Nagród Promocyjnych różnych stopni, o ile tylko spełnione będą przesłanki ich przyznania.
 7. Otrzymanie Nagrody Promocyjnej przez Uczestnika nie pozbawia prawa do otrzymania Nagrody Polecającego I stopnia lub Polecającego II stopnia, którzy we własnym imieniu przystąpili do Programu.

§5 [Nagroda Promocyjna]

 1. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania Nagrody promocyjnej pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków:
  1. Zawarcia przez Osobę polecaną z Organizatorem ważnej i skutecznej umowy od której osoba Polecana nie odstąpi na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).;
  2. Wpłacenia przez Osobę polecaną na rachunek bankowy Organizatora kwotę stanowiącą całość należnego wynagrodzenia  zgodnie z podpisaną umową;
  3. Podpisanie przez Osobę polecaną protokołu odbioru Instalacji.
 2. Nagrodami promocyjnymi są:
  1. w przypadku Nagrody I stopnia – bon podarunkowy o wartości 300 zł (słownie: trzystu złotych 00/100);
  2. w przypadku Nagrody II stopnia – bon podarunkowy o wartości 200 zł (słownie: dwustu złotych 00/100);
  3. w przypadku Nagrody III stopnia – bon podarunkowy o wartości 100 zł (słownie: stu złotych 00/100)
 3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą być przekazywane także w formie karty Pre – paid wydawanej przez Organizatora.
 4. Jeśli Uczestnik odmawia przyjęcia Nagrody promocyjnej, lub odmawia potwierdzenia jej odbioru, Nagroda promocyjna przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę promocyjną za jednorazowe wskazanie Osoby Polecanej. W przypadku wskazania przez Uczestnika w okresie obowiązywania Programu polecającego większej ilości osób Polecanych, Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania kolejnych Nagród promocyjnych.
 6. Po zaistnieniu warunków określonych w ust. 1 powyżej, Uczestnik otrzyma na wskazany Organizatorowi numer telefonu SMS zawierający informacje o wysokości przysługującej mu Nagrody.
 7. Nagroda promocyjna w postaci bonu lub karty pre paid zostanie przekazana Uczestnikowi w terminie do 30 dni od dnia łącznego zaistnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej.

§6 [Czas trwania programu lojalnościowego]

 1. Program polecający obowiązuje od 02.11.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania Nagród promocyjnych.
 2. Organizator ma prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu obowiązywania Programu bez podawania przyczyny.

§7 [Dane osobowe]

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu RODO.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu, wyłonienia osób, które nabyły prawo do otrzymania Nagrody promocyjnej, wydania Nagrody promocyjnej lub przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 3. Organizator pozostaje uprawniony do prowadzenia ewidencji Uczestników, którzy otrzymali Nagrodę promocyjną.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolna, jednakże konieczna do wzięcia udziału w Programie. Uczestnik spełniając warunki uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej.
 5. Podstawą przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Osób polecanych jest prawnie uzasadniony interes administratora o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach wskazanych w RODO. Uczestnikom w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 8. Polityka prywatności Organizatora dostępna jest pod adresem https://ideapv.pl/program-polecen/polityka-prywatnosci/.

§8 [Reklamacja]

 1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowego wykonania Programu przez Organizatora, Uczestnik uprawniony jest do złożenia Reklamacji w terminie 60 dni od dnia zakończenia Programu, nie później jednak niż 30 dni po ustaleniu istnienia nieprawidłowości.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz podpis Uczestnika, jak również szczegółowy opis nieprawidłowego wykonania Programu przez Organizatora. Reklamacja powinna również zawierać adres poczty elektronicznej Uczestnika, na który powinna być udzielona odpowiedź na Reklamację.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dokonane przez Uczestnika:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kontakt@ideapv.pl lub
  2. w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora lub na adres Idea Pv Sp z.o.o. u..Chemików 1 B, 32-600 Oświecim.
 4. Organizator przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie przyjęcia Reklamacji. Na potwierdzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wskazuje się również datę przyjęcia Reklamacji. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu.
 5. Organizator niezwłocznie rozpatruje złożoną Reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia przyjęcia Reklamacji. Organizator informuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Zgłoszeniu.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym na zasadach ogólnych.
 7. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji Uczestnik pozostaje uprawniony w szczególności, ale nie wyłącznie do:
  1. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym; lub
  2. w przypadku Konsumentów, zwrócić się do właściwego Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).

§9 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin Programu  Polecającego wchodzi w życie z dniem 02.11.2022
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w aneksie lub zmianie do Regulaminu, nie wcześniej jednak niż na czternaście (14) dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. W odniesieniu do Poleceń zgłoszonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w treści obowiązującej w dacie zgłoszenia.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Organizatora  oraz udostępniany w siedzibie Organizatora.
 4. Treść Regulaminu może zostać swobodnie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Organizatora.
 5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności, ale nie wyłącznie postanowienia KC lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 6. Wszystkie czynności związane z obsługą Poleceń, jak również realizacją procesu reklamacyjnego dokonywane są̨ w języku polskim.
 7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 8. Do Regulaminu dołączono następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1: Formularz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ODDZWONIMY W CIĄGU 24 GODZIN.

Zacznij dbać z nami o środowisko
i o swój portfel.

DORADCA W TWOIM REGIONIE!
UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ
I UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI.

  Czym jesteś zainteresowany?